Documenti

Trovati 57 Elementi

1497
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1557
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1561
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1562
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1568
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1568
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1569
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1569
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1569
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1570
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1570
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1574
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1574
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1574
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1576
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1577
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1578
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1580
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1581
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1590
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1592
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1601
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1604 ([1605])
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1605
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1606 - 1630
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1614
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1615
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1618
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1627
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1628
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1629
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1633
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1633
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1637
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1638
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1639
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1641 - 1642
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1642
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1642
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1642
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1642 - 1658 (1642, 1652-1658)
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1643
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1646
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1650 - 1750 (date approssimative)
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1650 - 1750 (date approssimative)
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1652 - 1674
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1666 - 1670
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1673
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1673
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
1677
: Nerli
: Nerli, ramo di Iacopo di Leone

Leggi
di 2